Privacyverklaring

Pewatex beenbekleding, gevestigd aan Oude Grintweg 72
5688mb oirschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://beenbekleding.nl
Oude Grintweg 72
5688mb oirschot
0648261027
Jochem Walravens is de Functionaris Gegevensbescherming van
Pewatex beenbekleding Hij is te bereiken via Pewatex@kpnmail.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Pewatex beenbekleding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld
door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie
en telefonisch
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via Pewatex@kpnmail.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Pewatex beenbekleding verwerkt uw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Pewatex beenbekleding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben
voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Pewatex beenbekleding neemt geen besluiten op basis van
geautomatiseerde verwerkingen. besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
van Pewatex beenbekleding) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pewatex beenbekleding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
persoonsgegevens > Bewaartermijn > niet langer dan nodig is
t.b.v. de transactie en evt. reclames en nieuwsbrieven
Delen van persoonsgegevens met derden
Pewatex beenbekleding verstrekt uitsluitend aan derden en alleen
als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Pewatex beenbekleding gebruikt geen cookies of vergelijkbare
technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke
instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen
over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek
naar Pewatex@kpnmail.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. Pewatex beenbekleding zal zo snel
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek
reageren.
Pewatex beenbekleding wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-
met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pewatex beenbekleding neemt de bescherming van uw gegevens serieus
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via Pewatex@kpnmail.nl